فهرست بستن
حسابداری تکمیلی

آموزش ICDL (مهارت هفت گانه) با مدرک فنی حرفه ای

دوره آموزشی
حسابداری تکمیلی

کد استاندارد آموزشی

 

طول دوره

13جلسه

 

 

شهریه (تومان): 450/000

در واقع حسابداری تکمیلی یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند. حسابداری تکمیلی یکی از ابزارهای مورد نیاز همه مدیران است. آشنایی با گزارشات حسابداری نظیر صورت های سود و زیان، ترازنامه و آشنایی با ثبت حساب ها از مواردی است که مدیران با آن در ارتباط هستند.

بررسی مفاهیم نظری حسابداری به صورت زیر می باشد.

 1. آشنايي با مجموعه صورت هاي مالي اساسي
 2. شناسايي كاربرد مفروضات ، اصول و مفاهيم بنيادي حـسابداري در تهيـه صورت هاي مالي و اجزاي آن
 3. آشنايي با ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي
 4. ويژگي هاي كيفي مرتبط با – محتواي اطلاعات
 5. ويژگي هاي كيفي مرتبط با چگونگي ارائه – اطلاعات
 6. شناسايي اصول تشخيص مفاهيم نظري حسابداري

توانايي انجام عمليات مربوط به مطالبات

 1. آشنايي با مفهوم مطالبات و نحوه ايجاد آن
 2. آشنايي با طبقه بندي انواع مطالبات
 3. آشنايي با نحوه وصول مطالبات
 4. آشنايي با روش هاي حذف مطالبات سوخت شده
 5. شناسايي اصول مطالبات مشكوك الوصول
 6. شناسايي اصول نمايش مطالبات در صورتهاي مالي
 7. شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به مطالبات

توانايي انجام عمليات مربوط به سفارشات و پيش پرداخت ها

 1. آشنايي با انواع سفارشات و مفاهيم مربوط به آن
 2. شناسايي اصول انجام عمليات حسابداري سفارشات (داخلي و خارجي)
 3. شناسايي اصول تعديل و انتقال سفارشات به سرفصل هاي مربوطه
 4. آشنايي با انواع پيش پرداخت ها و مفاهيم مربوط به آن
 5. شناسايي اصول تعديل و اصلاح پيش پرداخت ها
 6. شناسايي اصول نمايش سفارشات و پيش پرداخت ها در صورتهاي مالي
 7. شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به سفارشات و پيش پرداخت ها

توانايي انجام عمليات مربوط به موجودي ها

 1. آشنايي با مفهوم موجودي ها
 2. آشنايي با سيستم هاي ارزيابي موجودي ها
 3. مبتني بر بهاي تمام شده – تاريخي
 4. انحراف از بهاي تمام شده – تاريخي
 5. شناسايي اصول سيستم هاي ثبت موجودي و جزئیات آن
 6. شناسايي اصول به كارگيري روش هاي ارزشيابي موجودي ها، مبتنـي بـر بهاي تمام شده – تاريخي
 7. آشنايي با ساير روش هاي ارزشيابي موجودي ها (مبتنـي بـر بهـاي تمـام
 8. شده تاريخي)
 9. آشنايي با مفهوم كالاي اماني و كالاي در راه
 10. تعديل و اصلاح موجودي ها در پايان دوره شناسايي اصول
 11. شناسايي اصول افشاي موجودي ها در صورت هاي مالي
 12. شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به موجودي ها

توانايي انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت مشهود

 1. آشنايي با مفهوم دارايي هاي ثابت مشهود
 2. شناسايي اجزاي تشكيل دهنده بهاي تمام شده دارايي ها
 3. شناسايي اصول تحصيل دارايي ها
 4. شناسايي اصول ثبت مخارج بعد از تحصيل دارايي ها
 5. آشنايي با مفهوم كاهش ارزش اقتصادي دارايي ها (استهلاك ، نقصان )
 6. شناسايي اصول روش هاي محاسبه و ثبت استهلاك دارايي ها
 7. شناسايي اصول واگذاري و كنار گذاري دارايي ها
 8. شناسايي اصول افشاي دارايي ها ي ثابت مشهود
 9. شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت مشهود

توانايي انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت نا مشهود

 1. آشنايي با مفهوم دارايي هاي نامشهود و اقلام آن
 2. شناسايي اجزاي تشكيل دهنده بهاي تمام شده دارايي هاي نامشهود
 3. شناسايي اصول تحصيل دارايي ها
 4. شناسايي اصول محاسبه و ثبت كاهش ارزش دارايي نامشهود
 5. آشنايي با عمليات واگذاري و كنارگذاري دارايي نامشهود
 6. شناسايي اصول افشاي دارايي هاي نامشهود
 7. شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به دارايي هاي نامشهود

توانايي انجام عمليات مربوط به ساير دارايي ها

 1. آشنايي با مفهوم ساير دارايي ها و اقلام آن
 2. شناسايي اصول ايجاد و طبقه بندي ساير دارايي ها
 3. شناسايي اصول افشاي ساير دارايي ها در صورت هاي مالي

توانايي تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري

 1. آشنايي با مفهوم سرمايه گذاري
 2. آشنايي با انواع سرمايه گذاري
 3. شناسايي اصول افشاء سرمايه گذاري ها در صورت هاي مالي

توانايي انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات

 1. آشنايي با مفهوم بدهي ها و تعهدات
 2. شناسايي اصول ايجاد بدهي ها و تعهدات
 3. شناسايي طبقه بندي انواع بدهي ها و تعهدات
 4. شناسايي اصول ايجاد و تسويه بدهي هاي جاري
 5. شناسايي اصول ايجاد و تسويه بدهي هاي غير جاري
 6. شناسايي اصول افشاء بدهي ها و تعهدات در صورتهاي مالي

توانايي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي

 1. شناسايي اجزاي تشكيل دهنده مجموعه صورتهاي مالي
 2. شناسايي مفهوم تعديلات طبقه بندي
 3. آشنايي با اجزاي صورت سود و زيان طبقه بندي شده
 4. شناسايي اصول تهيه اجزاي صورت سود و زيان طبقه بندي شده
 5. آشنايي با اجزاي ترازنامه طبقه بندي شده
 6. شناسايي اصول تهيه اجزاي ترازنامه طبقه بندي شده
 7. آشنايي با اطلاعات جانبي موثر در تهيه صورتهاي مالي
 8. شناسايي اصول تنظيم يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي

توانايي تجزيه و تحليل صـورتهاي مـالي و تهيـه نـسبتهاي مالي

 1. آشنايي با كاربردهاي تجزيه و تحليل اطلاعات مندرج در صورتهاي مـالي
 2. و بكارگيري نسبتهاي مالي
 3. آشنايي با روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
 4. شناسايي اصول تجزيه و تحليل افقي
 5. شناسايي اصول تجزيه و تحليل عمودي
 6. شناسايي اصول محاسبه نسبتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن (نسبت جاري- نسبت آني- سرمايه در گردش) – نسبتهاي نقدينگي (دوره وصول مطالبات- گردش موجـودي – متوسـط – نسبت هاي فعاليت فروش)
 • انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، واحدهای تولیدی، خدماتی، دولتی
 • انجام امور حسابداری در موسسات دولتی، غیر انتفاعی، تعاونی ها
 • حسابرسی در موسسات بازرگانی، تولیدی و صنعتی
 • اجرای سیستمهای حسابداری مالی و صنعتی
 • مدیران مالی شرکت ها
 • کارکنان و کارشناسان واحدهای مالی و حسابداری
 • دانشجویان رشته های حسابداری،  و
 • کلیه علاقمندان به این حوزه

1ـ با پایان دوره کارت تخفیف ویژه ثبت نام در دوره های آموزشگاه پویاگران